Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj 2019

§ 1 Navn & hjemsted

1.1 Foreningens navn er Amal Hayat Denmark. Amal betyder på arabisk håb eller fremtid. Man kan også sige “Håb for en bedre fremtid”.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, men arbejdet foregår landsdækkende.

1.3 Amal Hayat Denmark er en uafhængig organisation, der samarbejder med den tyske organisation, Hayat Deutschland.

1.4 Foreningens organisatoriske opbygning består af en hovedbestyrelse samt et antal lokalafdelinger, hvortil der er delegeret en række beføjelser og kompetencer jf. beslutning på generalforsamling og i hovedbestyrel-sen. Det er udelukkende generalforsamlingen der kan oprette og nedlægge afdelinger.

§ 2 Formål

2.1 Amal Hayat Denmark er en non-profit organisation med et almennyttigt formål.

2.1.1 Amal Hayat Denmark er en NGO (Non-Governmental Organization*) der arbejder forebyggende. Vores primære formål er at tilbyde unge et alternativ til radikalisering og ekstremisme.

2.2 Amal Hayat Denmark er organiseret som et rådgivningscenter, der henvender sig til alle, der ønsker at bryde med den militante jihadisme og forlade voldelige ekstremistiske grupper, og blive en del af det dan-ske samfund. Såvel mænd som kvinder kan henvende sig. Deres familier og pårørende er meget velkomne.

2.3 Amal Hayat Denmark arbejder ud fra en helhedsorienteret indsats, hvor vi tilbyder den unge eller den unges familie en frivillig kontaktperson. Der tager udgangspunkt i den unges eller familiens særlige situa-tion med henblik på, at der sker en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af kommu-nen. 2.4 Amal Hayat Denmark ønsker som forening at oprette en erhvervsdrivende fond, som kan tage sig af for-eningens virksomhedsrettede aktiviteter.

*Oversat til dansk ”ikke-statslig organisation”

§ 3 Medlemsforhold

3.1 Optagelse

3.1.1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
3.1.2 Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet
har betalt kontingent.
3.1.3 Hvis der er en begrundet mistanke om, at et medlem vil modarbejde foreningens formål, skal hovedbestyrelsen
en godkende optagelsen af medlemmet.
3.1.4 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.
3.1.5 Medlemskontingent fastsættes af hovedbestyrelsen for hvert regnskabsår. Kontingentet opkræves
forud for hvert år.

3.2 Udmeldelse og eksklusion

3.2.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til et medlem af hovedbestyrelsen.
3.2.2 hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet,
som handler imod foreningens formålsparagraf, eller som handler til skade for foreningen.
3.2.2.1 Beslutningen kan af den ekskluderede appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af
de fremmødte træffer endelig afgørelse om eksklusion. Dette skal ske inden 4 uger efter, at beslutningen er
meddelt medlemmet.
3.2.2.2 Eksklusionen har virkning fra det tidspunkt, hvor hovedbestyrelsen træffer beslutning herom. Hvis
det ekskluderede medlem får medhold af generalforsamlingen, indtræder denne som medlem efter generalforsamlingen.

3.3 Medlemsrettigheder og -pligter

3.3.1 Medlemmerne skal overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.
3.3.2 Medlemmerne må ikke at udtale sig på foreningens vegne, da dette kun kan ske gennem en kommunikationsansat
eller den siddende formand.

§ 4 Bestyrelsen

4. Opgave og valg

4.1. Foreningens daglige ledelse varetages af en hovedbestyrelse på 8 medlemmer valgt for en toårig periode:
4 medlemmer vælges i lige år
3 medlemmer vælges i ulige år
1 medlem udpeges af Hayat Deutschland”

4.1.1. Ved generalforsamlingen i 2018 vælges 4 medlemmer for to år, mens 3 medlemmer vælges for et år.
Valg til hhv. de fire poster som to-årigt medlem og de tre poster som 1-årigt medlem foregår separat. Fra og
med den ordinære generalforsamling i 2019 bortfalder denne paragraf.

4.1.2. Der vælges tillige 2 suppleanter til hovedbestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

4.1.3 Medlemmer af foreningen er opstillingsberettigede til hovedbestyrelsen ved den ordinære generalforsamling,
når medlemmet senest 8 dage før generalforsamlingen har henvendt sig skriftligt til hovedbestyrelsen
med en præsentation af sig selv samt motivering. hovedbestyrelsen har suverænitet til at kunne beslutte,
hvem der kan være opstillingsberettiget.

4.1.3.1 Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

4.1.3.2 Genvalg kan finde sted.

4.1.4 Afgår et hovedbestyrelsesmedlem i utide, indtræder den valgte suppleant i stedet for denne.

4.1.5 hovedbestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand
og kasserer.

4.1.6. For hver af de godkendte lokalafdelinger vælges en afdelingsbestyrelse bestående af en afdelingsformand
samt mindst to afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Blandt disse afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges
en næstformand/stedfortræder, der kan deltage på hovedbestyrelsesmøder ved afdelingsformandens fravær.
Alle afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges for to år.

4.1.7. Lokalafdelingernes bestyrelser leder den pågældende afdelings daglige arbejde. Den enkelte afdeling
fører således selvstændigt regnskab efter hovedbestyrelsens nærmere retningslinjer.

4.2 Bestyrelsesarbejdet

4.2.1 hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4.2.2 hovedbestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller 3 hovedbestyrelsen smedlemmer
kræver det.

4.2.2.1 Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden.

4.2.3 Ved hovedbestyrelsesmøderne tages beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden
og referenten.

4.3 Tegningsregler og hæftelse

4.3.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere hovedbestyrelsesmedlem
i forening (kassereren). Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen
af den samlede bestyrelse.

4.3.2 Kassereren og formanden står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent
samt betaling af regninger. Formanden og kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort
og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

4.3.3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.

§ 5 Generalforsamlingen

5.1 Kompetence

5.1.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

5.2 Tidspunkt og indkaldelse

5.2.1 Ordinær generalforsamling afholdes årligt i løbet af første kvartal.

5.2.2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de
enkelte medlemmer.

5.2.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent og budget
  7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af revisorer
  10. Eventuelt

5.2.4 Indkaldelser til den ordinære generalforsamling bilægges foreningens regnskab.

5.3 Mødeberettigede

5.3.1. Berettigede til at møde på generalforsamlingen er ethvert registreret, godkendt medlem, som har betalt kontingent for indeværende kalenderår forud for generalforsamlingen.

5.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

5.5. Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent blandt de fremmødte.

5.6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer svarende til det antal personer, der skal vælges.

5.6.1 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes,
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er
kommet til formandens kundskab.

6.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 7. Vedtægtsændringer

7.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår
af dagsordenen.

7.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

7.3 Formålsparagraffen (paragraf 2) kan kun ændres ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 8. Opløsning

8.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær.

8.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i fastsatte formål
eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende
generalforsamling.